กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ม.ทักษิณ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ม.ทักษิณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ดังนี้

ระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 3,537 คน แบ่งเป็น ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,762 คน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,773 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 13 คน ปริญญาโท 177 คน และปริญญาตรี 3,345 คน พระราชทานเกียรติบัตรเมธาจารย์แด่พระครูประยุต ธรรมธัช

ในการนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย ดังนี้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ ผศ.ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562 แก่ ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา และพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ตัวอย่าง และบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณ 7 ราย

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 ความว่า เกียรติ และความสำเร็จที่บัณฑิตได้รับนี้ เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า บัณฑิตได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยความวิริยอุตสาหะ

จึงนับว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียน อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม บัณฑิตทุกคนยังมีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง อันพึงระลึกไว้เป็นนิตย์ คือหน้าที่ ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ อันได้แก่การดำรงตนเป็นพลเมืองดี ผู้ที่เป็นพลเมืองดีนั้น หมายถึงผู้ที่ประพฤติตนปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ม.ทักษิณ

การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว ต้องอาศัยคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับ ความคิดจิตใจ ได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม คารวธรรม หมายถึง ความเคารพ คือต้องรู้จักเคารพตนเอง เคารพผู้อื่น เคารพกฎกติกาของสังคม และเคารพ สิ่งที่ดีงามถูกต้อง สามัคคีธรรม หมายถึง ความพร้อมเพรียงปรองดองกัน คือต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน

ปฏิบัติสิ่งที่พิจารณาแล้วว่านำมาซึ่งความดี ความเจริญ ปัญญาธรรม หมายถึง ความรู้ความฉลาด คือต้องรู้จักคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ เรื่องราวต่างๆ ด้วยใจเที่ยงตรงเป็นกลาง ปราศจากอคติ อันจะช่วยให้การประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่าง เป็นประโยชน์ และเป็นธรรมอย่างแท้จริง หากบัณฑิตดำรงตนโดยยึดถือคุณธรรม ทั้ง 3 ประการนี้ แต่ละคนก็จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศได้อย่างสมบูรณ์ สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จ และความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้พร้อมทุกส่วน

และพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562 ความว่า ความสุขความเจริญอันแท้จริงในชีวิต และหน้าที่การงานนั้น จะเกิดมีขึ้นได้ ด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ไม่อาจเกิดมีขึ้นได้ด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น หรือเบียดบังส่วนรวม

กล่าวได้ว่า ความสุขความเจริญที่แท้ ย่อมเกิดจากการกระทำที่มีลักษณะ เป็นการสร้างสรรค์ มิใช่การทำลาย บัณฑิตทุกคนไม่ว่าจะทำการใด จึงต้องคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ว่าเป็นคุณ หรือเป็นโทษ เป็นประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม แล้วมุ่งประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ และเป็นธรรมเท่านั้น

ในขณะเดียวกัน ก็ประกอบกิจการงานด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวัง หมั่นทบทวนความรู้ และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ แล้วนำความรู้ความสามารถมาใช้ปรับปรุงส่วนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น และส่งเสริมส่วนที่ควรส่งเสริมให้บริบูรณ์ ถ้าทำได้ดังนี้

บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานแต่ในทาง สร้างสรรค์ ซึ่งสามารถป้องกันความผิดพลาด และเสื่อมเสียทั้งปวงได้อย่างดีที่สุด แต่ละคนก็จะมีความสุขความเจริญที่แท้จริง ทั้งในชีวิต และกิจการงาน อย่างไม่ต้องสงสัย จึงขอให้บัณฑิต นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ และยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ locksmith-bothellwa.com

UFA Slot

Releated